NORMATIVA D’ACCÉS PER ELS USUARIS DEL CENTRE (COVID-19) / NORMATIVA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO (COVID-19)

 • D’acord amb la normativa vigent, és obligat l’ús de mascareta (cal portar-la neta i col·locada correctament). / De acuerdo con la normativa legal vigente, es obligatorio el uso de mascarilla (debe estar límpia y colocada correctamente).
 • A l’entrada del centre, és obligat desinfectar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica dels dispensadors col·locats amb aquesta finalitat. / A la entrada del centro, es obligatorio desinfectarse las manos con la solución hidroalcohólica de los dispensadores colocados a tal fin.
 • És obligat desinfectar la sola de les sabates i les rodes de cotxets a l’estora col·locada a l’entrada del centre. / Es obligatorio desinfectar la suela de los zapatos y ruedas de cochecitos en la alfombra colocada en la entrada del centro.
 • Cada vegada que assisteixi al servei es mesurarà la temperatura, tant a l’infant com a l’acompanyant. Si algun d’ells té una temperatura superior a 37,3ºC, ni l’infant ni acompanyant podran accedir al centre. / Cada vez que assistan al servicio se tomará la temperatura, tanto al niño/a com al acompañante. Si alguno de ellos tiene una temperatura superior a 37,3ºC, ni el niño/a ni el acompañante podran acceder al centro.
 • És obligatori respectar la distància de seguretat i seguir en tot moment les instruccions del personal del centre. / Es obligatorio respetar la distancia de seguridad y seguir en todo momento las instrucciones del personal del centro.
 • Els infants hauran d'assistir amb un sol acompanyant, excepte que hi hagi una indicació contraria del terapeuta. / Los niños/as deberan assistir con un solo acompañante, excepto que haya una indicación contraria por parte del terapeuta.
 • L’acompanyant no pot entrar a les sala on s’imparteix el tractament si no es per indicació expressa del terapeuta. / El acompañante no puede entrar a la sala donde se realiza el tratamiento si no es por indicación expresa del terapeuta.
 • És molt important assistir amb puntualitat a la cita per evitar aglomeracions a l’entrada del servei. Si s'arriba abans de l’hora prevista, caldrà que s’esperi a l’exterior del centre. / Es muy importante assistir con puntualidad a la cita para evitar aglomeraciones en la entrada del servicio. Si se llega antes de la hora prevista, deberá esperarse en el exterior del centro.
 • L’acompanyant no es podrà esperar a la sala d’espera. Haurà de marxar i tornar a recollir l’infant puntualment a l’hora indicada. / El acompañante no podrà esperarse en la sala de espera. Deberá marcharse y volver a recoger al niño/a puntualmente a la hora indicada.
 • Quan l'infant es trobi en situació de vulnerabilitat davant el COVID-19, caldrà que la família informi al seu terapeuta per tal que el servei pugui prendre les mesures adequades per assegurar la seva protecció. / Cuando el niño/a se encuentre en situación de vulnerabilidad frente el COVID-19, la família debera informar a su terapeuta para que el servicio pueda tomar las medidas adecuadas para asegurar su protección.
 • Quan l’infant o qualsevol membre de la unitat de convivència presenti símptomes compatibles amb el COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,...) no pot acudir a la visita. Caldrà trucar prèviament per anular la visita. / Cuando el niño/a o cualquier miembro de la unidad de convivencia presente símptomas compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultat respiratória,...) no puede acudir a la visita. Deberà llamar previamente para anular la visita.
 • Els serveis estan restringits per a ús exclusiu del personal del centre i els infants. / Los aseos estan restringidos para uso exclusivo del personal del centro y de los niños/as.
 • Està prohibida l’entrada al servei d’aliments o begudes. / Esta prohibida la entrada al servicio de alimentos o bebidas.
 • Durant la seva estada a les instal·lacions, l’usuari i acompanyant hauran d’evitar tocar qualsevol superfície o objecte. / Durante su estancia en las instalaciones, el usuario y el acompañante deberan evitar tocar cualquier superfície o objeto.