Documentació necessària per poder iniciar l’atenció / Documentación necesaria para poder iniciar la atención

IMPRESCINDIBLE ORIGINAL:

- DNI/NIE vigent de pare, mare o representant legal / DNI/NIE vigente de padre, madre o representante legal  
- Llibre de família / Libro de familia 
- En cas de representants legals, la resolució judicial o administrativa o bé document notarial que ho justifiqui. / En el caso de representantes legales, la resolución judicial o administrativa o documento notarial que lo justifique. 

Sense aquesta documentació no es podrà realitzar la visita. En cas de no disposar-ne, informar amb antelació al dia de la visita. / Sin esta documentación no se podrá realizar la visita. En caso de no tenerla, informar con antelación al dia de la visita. 


També cal aportar originals de: / También se deben aportar originales de:

- Targeta sanitària / Tarjeta sanitaria
- Llibre de salut / Libro de salut
- DNI/NIE de l’infant (si en té) / DNI/NIE del niño/a (si tiene)
- Últim informe escolar/llar d’infants (si en té) / Ultimo informe escolar/guardería (si tiene)
- Informe d’alta d’obstetrícia del part (si en té) / Informe de alta de obstetricia del parto (si tiene)
- Altres informes relatius al motiu de demanda (pediatra,ORL,...) (si en té) / 
Otros informes relacionados con el motivo de demanda (pediatra, ORL,...) (si tiene)