Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: novembre, 2020

Documentació necessària per poder iniciar l’atenció / Documentación necesaria para poder iniciar la atención

IMPRESCINDIBLE ORIGINAL: - DNI/NIE vigent de pare, mare o representant legal / DNI/NIE vigente de padre, madre o representante legal   - Llibre de família / Libro de familia  - En cas de representants legals, la resolució judicial o administrativa o bé document notarial que ho justifiqui. / En el caso de representantes legales, la resolución judicial o administrativa o documento notarial que lo justifique.  Sense aquesta documentació no es podrà realitzar la visita. En cas de no disposar-ne, informar amb antelació al dia de la visita. /  Sin esta documentación no se podrá realizar la visita. En caso de no tenerla, informar con antelación al dia de la visita.  També cal aportar originals de: / También se deben aportar  originales  de: - Targeta sanitària / Tarjeta sanitaria - Llibre de salut / Libro de salut - DNI/NIE de l’infant (si en té) / DNI/NIE del niño/a (si tiene) - Últim informe escolar/llar d’infants (si en té) / Ultimo informe escolar/guardería (si tiene) - Informe d’alta d’o