Documentació necessària per poder iniciar l’atenció / Documentación necesaria para poder iniciar la atención

IMPRESCINDIBLE ORIGINAL DE:

 • DNI/NIE vigent de pare, mare o representant legal
 • Llibre de família o document equivalent
 • En cas de representants legals, la resolució judicial o administrativa o bé document notarial que ho justifiqui. 
Sense aquesta documentació no es podrà realitzar la visita. En cas de no disposar-ne, informar amb antelació al dia de la visita. 

També cal aportar originals de: 
 • Targeta sanitària
 • Llibre de salut 
 • DNI/NIE de l’infant (si en té) 
 • Últim informe escolar/llar d’infants (si en té) 
 • Informe d’alta d’obstetrícia del part (si en té)
 • Altres informes relatius al motiu de demanda (pediatra,ORL,...) (si en té)


IMPRESCINDIBLE ORIGINAL DE:
 • DNI/NIE vigente de padre, madre o representante legal  
 • Libro de familia o equivalente
 • En el caso de representantes legales, la resolución judicial o administrativa o documento notarial que lo justifique. 
Sin esta documentación no se podrá realizar la visita. En caso de no tenerla, informar con antelación al dia de la visita. 

También se deben aportar originales de:
 • Tarjeta sanitaria
 • Libro de salut
 • DNI/NIE del niño/a (si tiene)
 • Ultimo informe escolar/guardería (si tiene)
 • Informe de alta de obstetricia del parto (si tiene)
 • Otros informes relacionados con el motivo de demanda (pediatra, ORL,...) (si tiene)