Documentació necessària per poder iniciar l’atenció

A la primera entrevista, és IMPRESCINDIBLE aportar ORIGINALS de:

  • DNI/NIE vigent de pare, mare o representant legal
  • Llibre de família o document equivalent
  • En cas de representants legals, la resolució judicial o administrativa o bé document notarial que ho justifiqui. 
Sense aquesta documentació identificativa no es podrà realitzar la visita. En cas de no disposar-ne, informar amb antelació al dia de la visita. 

També cal aportar originals de: 
  • Targeta sanitària
  • Llibre de salut 
  • DNI/NIE de l’infant (si en té) 
  • Últim informe escolar/llar d’infants (si en té) 
  • Informe d’alta d’obstetrícia del part (si en té)
  • Altres informes relatius al motiu de demanda (pediatra,ORL,...) (si en té)