DIA DE L'ATENCIÓ PRECOÇ

🙋 En Mounssif us presenta l'Agnès, ella és logopeda d'un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). ➡️ Com ella, més de 1.300 professionals de la xarxa d’atenció precoç de Catalunya atenen de manera preventiva o terapèutica a famílies amb infants que pateixen dificultats en el desenvolupament. ✨ Valorar la seva tasca és fer visible l’invisible 🟢16 de juny. Dia de l'Atenció Precoç


HORARI D'ESTIU 2023

Els informem que del 14 al 25 d'agost de 2023, ambdós inclosos, el servei només estarà obert de 9 a 13h per tal d'oferir serveis mínims. 

La resta de dies, l'horari d'obertura serà l'habitual del servei.

Disculpin les molèsties.

NORMATIVA D’ACCÉS PER ELS USUARIS DEL CENTRE (COVID-19) / NORMATIVA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO (COVID-19) - ACTUALITZACIÓ 01/03/2023

Els recordem que aquest servei depèn del Departament de Drets Socials i, per tant, elaborem els nostres protocols d’actuació respecte la situació de COVID-19 d’acord amb les instruccions rebudes del nostre Departament. Degut a això, els recordem: / Les recordamos que este servicio depende del Departament de Drets Socials y, por lo tanto, elaboramos nuestros protocolos de actuación frente la situación de COVID-19 de acuerdo con les instrucciones recibidas des nuestro Departamento. Según esto, les recordamos:

  • D’acord amb la normativa vigent, és recomanable l’ús de mascareta (cal portar-la neta i col·locada correctament) / De acuerdo con la normativa legal vigentese recomienda el uso de mascarilla (debe estar límpia y colocada correctamente). 
  • A l’entrada del centre, és obligat desinfectar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica dels dispensadors col·locats amb aquesta finalitat. / A la entrada del centro, es obligatorio desinfectarse las manos con la solución hidroalcohólica de los dispensadores colocados a tal fin. 
  • És obligat desinfectar la sola de les sabates i les rodes de cotxets a l’estora col·locada a l’entrada del centre. / Es obligatorio desinfectar la suela de los zapatos y ruedas de cochecitos en la alfombra colocada en la entrada del centro. 
  • És obligatori respectar la distància de seguretat i seguir en tot moment les instruccions del personal del centre. / Es obligatorio respetar la distancia de seguridad y seguir en todo momento las instrucciones del personal del centro. 

  • Els infants hauran d'assistir amb un sol acompanyant, excepte que hi hagi una indicació contraria del terapeuta. / Los niños/as deberán asistir con un solo acompañanteexcepto que haya una indicación contraria por parte del terapeuta. 

  • L’acompanyant no pot entrar a les sala on s’imparteix el tractament si no es per indicació expressa del terapeuta. / El acompañante no puede entrar a la sala donde se realiza el tratamiento si no es por indicación expresa del terapeuta. 

  • És molt important assistir amb puntualitat a la cita per evitar aglomeracions a l’entrada del servei. Si s'arriba abans de l’hora prevista, caldrà que s’esperi a l’exterior del centre / Es muy importante asistir con puntualidad a la cita para evitar aglomeraciones en la entrada del servicioSi se llega antes de la hora prevista, deberá esperarse en el exterior del centro. 

  • L’acompanyant no es podrà esperar a la sala d’espera. Haurà de marxar i tornar a recollir l’infant puntualment a l’hora indicada. / El acompañante no podrà esperarse en la sala de esperaDeberá marcharse y volver a recoger al niño/a puntualmente a la hora indicada. 

  • Quan l'infant es trobi en situació de vulnerabilitat davant el COVID-19, caldrà que la família informi al seu terapeuta per tal que el servei pugui prendre les mesures adequades per assegurar la seva protecció. / Cuando el niño/a se encuentre en situación de vulnerabilidad frente el COVID-19, la familia deberá informar a su terapeuta para que el servicio pueda tomar las medidas adecuadas para asegurar su protección. 

  • Els serveis estan restringits per a ús exclusiu del personal del centre i els infants. / Los aseos están restringidos para uso exclusivo del personal del centro y de los niños/as.