Entrades

NORMATIVA D’ACCÉS PER ELS USUARIS DEL CENTRE (COVID-19) – ACTUALITZACIÓ / NORMATIVA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO (COVID-19) - 17/01/2022

Els recordem que aquest servei depèn del Departament de Drets Socials i, per tant, elaborem els nostres protocols d’actuació respecte la situació de COVID-19 d’acord amb les instruccions rebudes del nostre Departament. Degut a això, els recordem: /  Les recordamos que este servicio depende del Departament de Drets Socials y, por lo tanto, elaboramos nuestros protocolos de actuación frente la situación de COVID-19 de acuerdo con les instrucciones recibidas des nuestro Departamento. Según esto, les recordamos: ·          D’acord amb la normativa vigent, és  obligat l’ús de mascareta  (cal portar-la neta i col·locada correctament) /  De acuerdo con la normativa legal vigente,  es obligatorio el uso de mascarilla  (debe estar límpia y  colocada correctamente). ·          Es recomana que els infants de 3 a 5 anys portin mascareta infantil higiènica homologada, sempre que la tolerin. /  Se recomienda a los niños/as de 3 a 5 años lleven mascarilla infantil higiénica homologada, siempre

Documentació necessària per poder iniciar l’atenció / Documentación necesaria para poder iniciar la atención

IMPRESCINDIBLE ORIGINAL: - DNI/NIE vigent de pare, mare o representant legal / DNI/NIE vigente de padre, madre o representante legal   - Llibre de família / Libro de familia  - En cas de representants legals, la resolució judicial o administrativa o bé document notarial que ho justifiqui. / En el caso de representantes legales, la resolución judicial o administrativa o documento notarial que lo justifique.  Sense aquesta documentació no es podrà realitzar la visita. En cas de no disposar-ne, informar amb antelació al dia de la visita. /  Sin esta documentación no se podrá realizar la visita. En caso de no tenerla, informar con antelación al dia de la visita.  També cal aportar originals de: / También se deben aportar  originales  de: - Targeta sanitària / Tarjeta sanitaria - Llibre de salut / Libro de salut - DNI/NIE de l’infant (si en té) / DNI/NIE del niño/a (si tiene) - Últim informe escolar/llar d’infants (si en té) / Ultimo informe escolar/guardería (si tiene) - Informe d’alta d’o

NORMATIVA D’ACCÉS PER ELS USUARIS DEL CENTRE (COVID-19) / NORMATIVA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO (COVID-19)

D’acord amb la normativa vigent, és obligat l’ús de mascareta (cal portar-la neta i col·locada correctament). / De acuerdo con la normativa legal vigente,  es obligatorio el uso de mascarilla  (debe estar límpia y colocada correctamente). A l’entrada del centre, és obligat desinfectar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica dels dispensadors col·locats amb aquesta finalitat. / A la entrada del centro,  es obligatorio desinfectarse las manos  con la solución hidroalcohólica de los dispensadores colocados a tal fin. És obligat desinfectar la sola de les sabates i les rodes de cotxets a l’estora col·locada a l’entrada del centre. / Es  obligatorio desinfectar la suela de los zapatos y ruedas de cochecitos  en la alfombra colocada en la entrada del centro. Cada vegada que assisteixi al servei es mesurarà la temperatura , tant a l’infant com a l’acompanyant. Si algun d’ells té una temperatura superior a 37,3ºC, ni l’infant ni acompanyant podran accedir al centre. / Cada vez que assist