NORMATIVA D’ACCÉS PER ELS USUARIS DEL CENTRE (COVID-19) – ACTUALITZACIÓ / NORMATIVA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO (COVID-19) - 17/01/2022

Els recordem que aquest servei depèn del Departament de Drets Socials i, per tant, elaborem els nostres protocols d’actuació respecte la situació de COVID-19 d’acord amb les instruccions rebudes del nostre Departament. Degut a això, els recordem: / Les recordamos que este servicio depende del Departament de Drets Socials y, por lo tanto, elaboramos nuestros protocolos de actuación frente la situación de COVID-19 de acuerdo con les instrucciones recibidas des nuestro Departamento. Según esto, les recordamos:

·         D’acord amb la normativa vigent, és obligat l’ús de mascareta (cal portar-la neta i col·locada correctament) / De acuerdo con la normativa legal vigente, es obligatorio el uso de mascarilla (debe estar límpia y colocada correctamente).

·         Es recomana que els infants de 3 a 5 anys portin mascareta infantil higiènica homologada, sempre que la tolerin. / Se recomienda a los niños/as de 3 a 5 años lleven mascarilla infantil higiénica homologada, siempre que la toleren.

·         A l’entrada del centre, és obligat desinfectar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica dels dispensadors col·locats amb aquesta finalitat. / A la entrada del centro, es obligatorio desinfectarse las manos con la solución hidroalcohólica de los dispensadores colocados a tal fin.

·         És obligat desinfectar la sola de les sabates i les rodes de cotxets a l’estora col·locada a l’entrada del centre. /Es obligatorio desinfectar la suela de los zapatos y ruedas de cochecitos en la alfombra colocada en la entrada del centro.

·         Cada vegada que assisteixi al servei es mesurarà la temperatura, tant a l’infant com a l’acompanyant. Si algun d’ells té una temperatura superior a 37,3ºC, ni l’infant ni acompanyant podran accedir al centre. /  Cada vez que asistan al servicio se tomará la temperatura, tanto al niño/a com al acompañante. Si alguno de ellos tiene una temperatura superior a 37,3ºC, ni el niño/a ni el acompañante podran acceder al centro.

·         És obligatori respectar la distància de seguretat i seguir en tot moment les instruccions del personal del centre. /  Es obligatorio respetar la distancia de seguridad y seguir en todo momento las instrucciones del personal del centro.

·         Els infants hauran d'assistir amb un sol acompanyant, excepte que hi hagi una indicació contraria del terapeuta. /  Los niños/as deberán asistir con un solo acompañante, excepto que haya una indicación contraria por parte del terapeuta.

·         L’acompanyant no pot entrar a les sala on s’imparteix el tractament si no es per indicació expressa del terapeuta. / El acompañante no puede entrar a la sala donde se realiza el tratamiento si no es por indicación expresa del terapeuta.

·         És molt important assistir amb puntualitat a la cita per evitar aglomeracions a l’entrada del servei. Si s'arriba abans de l’hora prevista, caldrà que s’esperi a l’exterior del centreEs muy importante asistir con puntualidad a la cita para evitar aglomeraciones en la entrada del servicio. Si se llega antes de la hora prevista, deberá esperarse en el exterior del centro.

·         L’acompanyant no es podrà esperar a la sala d’espera. Haurà de marxar i tornar a recollir l’infant puntualment a l’hora indicada. / El acompañante no podrà esperarse en la sala de espera. Deberá marcharse y volver a recoger al niño/a puntualmente a la hora indicada.

·         Quan l'infant es trobi en situació de vulnerabilitat davant el COVID-19, caldrà que la família informi al seu terapeuta per tal que el servei pugui prendre les mesures adequades per assegurar la seva protecció. / Cuando el niño/a se encuentre en situación de vulnerabilidad frente el COVID-19, la familia deberá informar a su terapeuta para que el servicio pueda tomar las medidas adecuadas para asegurar su protección.

·         No es pot accedir al centre: / No se puede acceder al centro:

o   Si han presentat simptomatologia compatible amb COVID-19 durant els últims 14 dies. / Si han presentado sintomatología compatible con COVID-19 durante los últimos 14 días.

o   Si ha estat en contacte amb un cas sospitós, probable o confirmat de COVID-19 durant els últims 14 dies. / Si ha estado en contacto con un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 durante los últimos 14 días.

·         En cas que es realitzi una prova PCR o test d’antígens:/ En caso de que se realice una prueba PCR o test de antígenos:

o   Si el resultat és positiu, no es podrà assistir com a mínim en els següents 14 dies des de la realització de la prova, sempre i quan no apareguin símptomes. / Si el resultado es positivo, no se podrá asistir como mínimo en los siguientes 14 días desde la realización de la prueba, siempre y cuando no aparezcan síntomas.

o   Si el resultat és negatiu, no podran assistir al centre durant els següents 10 dies des de la realització de la prova, sempre i quan no apareguin símptomes. / Si el resultado es negativo, no se podrá asistir como mínimo en los siguientes 10 días desde la realización de la prueba, siempre y cuando no aparezcan síntomas.

·         Els serveis estan restringits per a ús exclusiu del personal del centre i els infants. / Los aseos están restringidos para uso exclusivo del personal del centro y de los niños/as.

·         Està prohibida l’entrada al servei d’aliments o begudes./ Está prohibida la entrada al servicio de alimentos o bebidas.

·         Durant la seva estada a les instal·lacions, l’usuari i acompanyant hauran d’evitar tocar qualsevol superfície o objecte./ Durante su estancia en las instalaciones, el usuario y el acompañante deberán evitar tocar cualquier superficie u objeto.